Thesis and research works

  • Margalida Mateu Sampol, "Les iniciatives radiofòniques del Govern de les Illes Balears i dels Consells Insulars (1983-2015)". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2016. Doctoral thesis.
  • María Ángeles García Recio, "D'una guerra a una altra. Els militars africanistes espanyols: de Ben Tieb a Llano Amarillo (1924-1938)". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2016. Doctoral thesis.
  • María Ángeles Recio García, "D'una guerra a una altra. Els militars africanistes espanyols: de Ben Tieb a Llano Amarillo (1924-1936)". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2016. Doctoral thesis.
  • Martí Serra Riera, "Del conservacionisme a l'ecologisme: el GOB Mallorca de 1973 a 1983". UIB, Spain, 2016. Degree Final Project.
  • Margalida Blanquer Genovart, "El model audiovisual públic de les Illes Balears: la seva configuració (1975-2015)". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2016. Doctoral thesis.
  • Arnau Company Matas, "La Segona República a Mallorca. Eleccions, partits polítics, mitjans de comunicació i gestió pública.", Spain, 2016. Doctoral thesis.